Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

Giới thiệu

THÔNG BÁO: Kết luận cuộc họp giao ban Khoa học Công nghệ Quý I/2018 và định hướng hoạt động KHCN Quý II/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018,
Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, đánh giá của Phòng KHCN về tình hình thực hiện, triển khai các hoạt động KHCN trong Quý I/2018, định hướng nhiệm vụ công tác KHCN trong Quý II/2018 và đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp, PHT Phạm Xuân Dương đã giải đáp một số ý kiến, phân tích các điểm tồn tại, kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai trong Quý II/2018 như sau:

I. Đánh giá về các công việc đã thực hiện

1.1.  Đánh giá chung
Phòng KHCN đã phối hợp cùng với các đơn vị, chủ nhiệm đề tài hoàn thành tốt nghiệm thu các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, Bộ, Thành phố năm 2017, tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn 04 chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2017 xin gia hạn bảo vệ vào tháng 4 năm 2018;
Các Bộ môn trong toàn trường cùng với Phòng KHCN, Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Hàng hải, Phòng CTSV đã thực hiện tốt việc rà soát, in và phát tài liệu học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên;
Phòng KHCN đã phối hợp cùng với các đơn vị trong toàn trường thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra tiến độ và lập kế hoạch cho việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường, sinh viên, giáo trình năm học 2017-2018;
Phòng KHCN cùng với Viện NCKH &CNHH, Nhà xuất bản đã xuất bản đúng kỳ hạn Tạp chí Khoa học Công nghệ phiên bản Tiếng Anh số 53 tháng 01/2018, gửi nộp lưu chiểu đúng quy định;
Công tác triển khai các văn bản, thông báo, Hội thảo trong và ngoài nước đã được Phòng KHCN triển khai kịp thời đến các đơn vị trong toàn trường;
Các đơn vị trong toàn trường cùng với Phòng QHQT, Phòng KHCN hoàn thành tốt việc tham dự triển lãm Vietship năm 2018;

1.2.  Một số tồn tại

- Việc xuất bản Tạp chí số 54 vào tháng 3/2018 còn chậm tiến độ;
- Một số đơn vị đã lập kế hoạch định hướng chiến lược phát triển triển Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình nhưng chưa cụ thể, rõ ràng;
- Một số đơn vị chưa lập kế hoạch định hướng chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình về Phòng KH-CN.

II. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị

2.1. Phòng Khoa học - Công nghệ
Tiếp tục triển khai công tác KHCN năm học 2017 - 2018 theo kế hoạch hoạt động chung của Nhà trường;
Đôn đốc kiểm tra các nhiệm vụ KHCN và Môi trường năm 2018 theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành, Thành phố Hải Phòng;
Tổ chức, thực hiện công tác nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên và giáo trình, tài liệu giảng dạy đã đăng ký năm học 2017-2018 theo kế hoạch;
Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên rà soát số lượng giáo trình, tài liệu học tập thu hồi và phối hợp với Phòng Đào tạo, Nhà xuất bản Hàng hải lập kế hoạch in ấn tài liệu học tập phục vụ sinh viên học kỳ phụ và học kỳ I năm học 2018-2019 theo kế hoạch;
Tiếp tục nhận bài đăng, thực hiện công tác phản biện, biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải đúng kịnh kỳ đã đăng ký;
Triển khai tổ chức xét tặng Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018;
Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn về kinh nghiệm nâng cao số lượng và chất lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín vào tháng 5/2018;
Chủ động tham dự các hội thảo khoa học theo chương trình hoạt động khoa học có sự tham gia của Nhà trường và các đơn vị liên quan.

2.2. Các Khoa/Viện
* Xây dựng kế hoạch cho KHCN giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2020-2025
Theo Thông báo 22/TB-ĐHHHVN-KHCN ngày 09/01/2018 về kết luận cuộc họp giao ban KHCN Quý III, IV/2007, một số đơn vị đã lập kế hoạch định hướng cụ thể và gửi về Phòng KH-CN đúng hạn, còn một số các đơn vị chưa lập kế hoạch hoặc đã lập kế hoạch nhưng chưa định hướng cụ thể về chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của đơn vị mình, đề nghị hoàn thiện gửi về Phòng KHCN trước 15h00 ngày 16/4/2018 theo email: khcn@vimaru.edu.vn để tổng hợp cho định hướng phát triển KHCN chung của Nhà trường.
* Đối với đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ:
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Thành phố, Nhà nước được nhà trường giao thực hiện năm 2017, 2018.
Các chủ nhiệm đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017 cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu cơ sở trong tháng 4 theo đơn xin gia hạn.
Đối với các Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018 chưa hoàn thiện thuyết minh đề cương để gửi về Bộ GTVT phê duyệt, đề nghị khẩn trương hoàn thiện và gửi về Phòng KH-CN trước 09/4/2018 để Nhà trường gửi về Bộ GTVT theo CV 2834/BGTVT-KHCN ngày 09/3/2018 của Bộ GTVT được triển khai đến các chủ nhiệm đề tài.
* Đối với công tác nghiệm thu đề tài đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên năm 2017-2018:
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, sinh viên NCKH của đơn vị mình hoàn thiện thuyết minh báo cáo và tổ chức thực hiện theo TB 503/TB-ĐHHHVN-KHCN ngày 27/3/2017 về việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, NCKH sinh viên.
* Đối với công tác biên soạn giáo trình, sách năm học 2017-2018:
Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc các tác giả đã đăng ký biên soạn giáo trình tiến hành làm thủ tục nghiệm thu theo Hợp đồng đã được Nhà trường ký thực hiện.
* Đối với công tác xuất bản Tạp chí KHCN Hàng hải
Tiếp tục nhận bài, phản biện và xuất bản Tạp chí KHCN Hàng hải số 55 vào tháng 8/2018.

2.3. Viện NCKH & CNHH/Ban Quản lý phần mềm Turnitin
Đối với công tác phản biện bài báo đăng trên tạp chí số 54 tháng 3 năm 2018, Viện NCKH&CNHH cần phối hợp với các phản biện đẩy nhanh quá trình phản biện để đủ bài đăng cho số báo 54, đồng thời tiếp tục quy trình phản biện cho các số báo tiếp theo.
Tiếp tục phối hợp với Phòng KHCN và các đơn vị liên quan kiểm tra chống sao chép đề tài NCKH cấp trường, giáo trình năm học 2017-2018, các bài báo, đề tài, luận văn theo quy trình và đảm bảo tiến độ phản biện; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường hiệu quả công năng sử dụng phần mềm Turnitin trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu bên cạnh mục đích tăng cường liêm chính học thuật.

2.4. Phòng Đào tạo
Chủ động cung cấp số liệu đăng ký học phần của sinh viên sau khi có sự điều chỉnh cho Phòng Khoa học công nghệ để đảm bảo đủ số lượng tài liệu học tập cho sinh viên khi vào học kỳ phụ và học kỳ I năm học 2018-2019.

2.5. Phòng Công tác sinh viên
Phối hợp với Nhà xuất bản Hàng hải, các đơn vị liên quan thực hiện công tác phát hành giáo trình, tài liệu học tập phục vụ sinh viên trong học kỳ phụ và học kỳ I năm học 2018-2019.

2.6. Nhà Xuất bản Hàng hải

Đảm bảo kế hoạch in Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 54 và công tác in giáo trình, tài liệu phát hành cho sinh viên học kỳ phụ và học kỳ I năm học 2018 - 2019.

2.7. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Duyệt kinh phí cho hội đồng Biên tập tạp chí và phản biện bài báo đăng trên tạp chí KHCN Hàng hải;
- Chuẩn bị kinh phí tổ chức cho Hội thảo tập huấn về kinh nghiệm nâng cao số lượng và chất lượng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín vào tháng 5/2018.

2.8. Các đơn vị chức năng thuộc Trường
Theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng KHCN, các Khoa/Viện/Trung tâm thuộc khối KHCN tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện ./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp Giao ban Khối Khoa học Công nghệ Quý I/2018:

Các thành viên thuộc Khối Khoa học Công nghệ tham gia cuộc họp

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Phạm Xuân Dương chủ trì cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân - Trưởng Phòng KH-CN trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Quý I/2018 và phương hướng hoạt động Quý II/2018

Các đại biểu tham gia trao đổi các vấn đề liên quan tại cuộc họp

Tin nổi bật

Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường hỗ trợ cho các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh trong việc nâng cao khả năng công bố quốc tế, tìm kiếm cơ hội du học sau đại học tại các trường đại học ở Úc, Nhà trường tổ chức hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế và đào tạo sau đại học tại Úc”. Chương trình Hội thảo cụ thể như sau:

Chủ trì: PGS. TS. Phạm Xuân Dương – Phó Hiệu trưởng phụ trách

Báo cáo viên: PGS. TS. Quang Hà - Đại học Công nghệ Sydney

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học: 

I. Danh mục các tạp chí ISI và Scopus

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

 http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hàng hải trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results. ICOCE is also the annual meeting of IJSCER editorial board, so it also serves to bring authors and editors of IJSCER together to communciate face to face and discuss chances for possible cooperation.

 

2018 2nd International Conference on Civil Engineering (ICOCE 2018) will be held at the Khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng in Da Nang, Vietnam during May 5-7, 2018. It aims to provide a forum for researchers, practitioners, and professionals from both the industry and the academia to share their newest research findings and results.

The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Developmentwill be held in the charming city of Da Nang, Vietnam on May 18-19, 2018.

Trân trọng thông báo v/v tổ chức: " Hội thảo tăng cường hoạt động KHCN giai đoạn 2018-2020 của Viện NCKH&CNHH" ​​​

Thời gian: 15h00, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2018 ​​

Địa điểm: Phòng Hội thảo Quốc tế số 1 ​

Chủ trì: Hiệu trưởng ​ ​

Thành phần: BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng các phòng TC-HC, Đào tạo, KH-CN, Viện trưởng, Phó viện trưởng và các thành viên của Viện NCKH&CNHH. ​

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018, ngày 05/04/2018,
Phó Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Khoa học - Công nghệ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc khối KHCN cùng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan.

Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).

Thực hiện Công văn 3005/BGTVT-MT ký ngày 26/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị một số nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình như sau (xem công văn đính kèm).

Ảnh hoạt động