Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

THÔNG BÁO: Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019

Thực hiện Công văn 3032/BGTVT-MT ký ngày 27/3/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, Nhà trường thông báo đến các đơn vị tuyển chọn và đề xuất đăng ký danh mục nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau (xem công văn đính kèm).
Các Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường (mẫu kèm theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT) được gửi về Phòng Khoa học - Công nghệ trước 24/4/2018, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: hienkhcndhhh@gmail.com để tổng hợp và gửi về Bộ GTVT theo quy định.
Để biết thêm các thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng KH-CN (ĐT: 0225.3829111).
Nhận được Thông báo này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến CB, GV của đơn vị biết để tham gia đề xuất./.

File đính kèm: 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động