Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Thông báo Viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”

Phòng Khoa học - Công nghệ đã nhận được Giấy mời số 66/GM-HCQG về việc viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị Nhà nước”.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 207/2017, nội dung tập trung thảo luận về các vấn đề lý luận, cơ hội và các thách thức của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với quản trị Nhà nước để có các tiếp cận phù hợp, hiệu quả tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của Viên Nam theo hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Phòng Khoa học - Công nghệ xin chuyển văn bản kèm theo tới các đơn vị để triển khai tới các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nhà nước tham gia viết bài cho Hội thảo theo những chủ đề dự kiến kèm theo trong văn bản.

File đính kèm: 

Video hoạt động

Ảnh hoạt động