Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện

Liên kết Website

 

Giới thiệu

Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-2015 đã được ứng dụng trong việc xây dựng và thực thi đường lối, chính sách CNH, HĐH

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển KH&CN cùng với phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. KH&CN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, hàng đầu. Sức mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực KH&CN. KH&CN không những chỉ chỉ tạo ra các sản phẩm tiên tiến mà còn đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý của các Bộ, Ban, Ngành góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.
Là một đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về đào tạo ra nguồn nhân lực về KH&CN cũng như đóng vai trò một cái nôi phát triển KH&CN của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, trong thời gian qua, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã xác định rõ: cùng với giáo dục và đào tạo, nhiệm vụ phát triển KH&CN là một trong hai nhiệm vụ chính của Nhà trường.
Trong giai đoạn 10 năm từ 2005 đến 2015, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thực hiện được những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sau:
Tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015
Đơn vị: đề tài

Năm

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ĐT cấp NN

-

-

1

1

-

-

2

-

1

-

2

ĐT cấp Bộ

10

5

9

9

8

15

14

12

14

12

7

ĐT cấp TP

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

-

ĐT cấp Trường

65

65

63

66

74

96

125

139

164

190

186

Tổng số đề tài

76

70

73

76

82

111

142

151

179

204

195

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH trường ĐH Hàng hải VN từ năm 2005-2015
Trong giai đoạn 2005-2015, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thực hiện 07 đề tài cấp Nhà nước, 115 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Thành phố và 1.233 đề tài cấp Trường. So với năm 2005 thì sau 10 năm, số lượng đề tài KH&CN tăng đáng kể. Con số này thể hiện rõ sự ưu tiên cho phát triển KH&CN của Nhà trường.
Không chỉ tích cực tham gia hoạt động KH&CN về mặt số lượng mà chất lượng các công trình NCKH cũng dần được nâng cao. Các công trình khoa học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong những năm qua tập trung vào các mục tiêu chiến lược phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước đã đề ra trong đó đặc biệt tập trung vào các công nghệ mới, kỹ thuật mới đảm bảo cho sự phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường. Cán bộ Nhà trường đã tích cực tham gia các dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Giao thông Vận tải. Các công nghệ mới trong chế tạo thiết bị liên quan đến động cơ diesel tàu thủy, nghiên cứu trong lĩnh vực cơ điện tử, nghiên cứu công nghệ mới trong đóng tàu, nghiên cứu phát triển các công nghệ thân thiện với môi trường đã được các nhà khoa học của Trường tập trung nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu đã được đánh giá cao tại Hội đồng bảo vệ các cấp và có sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực Kinh tế biển.

Video hoạt động

Ảnh hoạt động